Prijava

Navodila za prijavo

Na razpis za nagrado Prizma lahko podjetja in agencije prijavijo komunikacijske programe s področja odnosov z javnostmi, ki so potekali v obdobju celotnega leta 2023. Upoštevani bodo primeri, ki so se začeli kadarkoli v preteklosti, vendar pa se mora del ključnih vsebin projekta zaključevati v navedenem obdobju. 

Komunikacijske programe prijavite s poslano prijavnico do 2. aprila 2024 (podaljšano do 16. 4. 2024) po elektronski pošti, na prss@piar.si.

Izpolnjene priloge, ki jih najdete na dnu strani: Prijavnica (Priloga 1)Opis primera(Priloga 2)Kratek povzetek primera (Priloga 3), kratko video predstavitev primera in dokaze o izvedbi komunikacijskega programa pošljite prek elektronske pošte na naslov prss@piar.si (Zadeva: Prijava za Prizmo 2023).

Zaradi lažjega prenosa večjih datotek, priporočamo uporabo platform za izmenjavo datotek (wetransfer, dropbox in druge). Video vsebino lahko naložite tudi na platforme za video vsebine (Youtube ali Vevo) in jih po želji zaklenete z geslom oz. drugače omejite dostop.

Upoštevane bodo le prijave, skladne s Pravilnikom in plačano kotizacijo, ki znaša 200 € + DDV. Vsaka naslednja prijava iz iste organizacije je 170 EUR + DDV. Velja tudi v primeru oddaje prijav agencije za različne naročnike.

* več informacij o formatu video vsebine najdete v Pravilniku.

Napotki za pisanje prijave

I. Kratek povzetek primera s ključnimi sporočili v največ 100 besedah.

II. Opis primera (obseg: največ na 5 straneh oz. do 10.000 znakov)

1. Opredelitev problema oz. priložnosti 
1.1. Opredelite projekt, nalogo ali priložnost, ki ste jo komunikacijsko podpirali.
1.2. Opišite glavne okoliščine, v katerih je nastajal komunikacijski projekt.
1.3. Predstavite ključne izzive, ki so zaznamovali pripravo komunikacijskega projekta in opišite težavnost projekta glede na okoliščine?    

2. Raziskovanje
2.1. Katere raziskovalne tehnike ste uporabili pri določitvi problema in pri začetni analizi okolja? Kdaj in kako ste raziskovali?
2.2. Argumentirajte, kako ste na podlagi raziskovanja okolja določili glavne cilje projekta in ciljne javnosti, ki naj jih komunikacijski projekt obravnava?
2.3. Ali ste med izvajanjem projekta merili in analizirali rezultate komunikacijskih aktivnosti? Katere in zakaj?
2.4. Ali ste po izpeljavi komunikacijskega projekta izmerili in ocenili uspešnost in učinkovitost komunikacijskega projekta? Katere tehnike in metode ste uporabili? 

3. Komunikacijska strategija/načrt, ciljne skupine, sporočila, komunikacijska orodja
3.1. Katere merljive in uresničljive komunikacijske cilje ste si zastavili pred izvedbo projekta?
3.2. Predstavite strateške ciljne javnosti in argumentirajte, zakaj so bile ravno te ključne za uspešno doseganje zastavljenih ciljev.
3.3. Katera ključna sporočila ste posredovali posameznim strateškim javnostim jim posredovali in s kakšnim namenom?
3.4. Katera komunikacijska orodja in kanale ste uporabili za posredovanje sporočil?
3.5. Kateri kreativni elementi so najbolj zaznamovali projekt? Kje vi vidite izvirnost v pristopu?

4. Implementacija komunikacijski aktivnosti 
4.1. Opišite potek implementacije projekta in utemeljite časovnico izvajanja komunikacijskih aktivnosti.
4.2. Opišite finančne razsežnosti projekta ter argumentirajte učinkovitost porabe razpoložljivih sredstev z vidika pozitivnih vplivov na poslovanje/delovanje organizacije.
4.3. Kakšna je bila kadrovska zasedba pri projektu ? Kdo so bili nosilci izvedbe projekta, kakšne so njihove reference? Kdo so bili partnerji v projektu?
4.4. Predstavite omejitve in ovire, ki so zaznamovale potek izvedbe projekta in opišite na kakšen način ste jih premostili.
4.5. Navedite kratek opis morebitnih drugih komunikacijskih aktivnosti, ki so bile sestavni del projekta npr. pospeševanje prodaje, sponzorski/donatorski projekti), ki so ga pomembno dopolnjevale. 

5. Ocena uspešnosti programa 
5.1. Katere zastavljene komunikacijske cilje je dosegel komunikacijski program?
5.2. Kako ste merili uspešnost komunikacijskega programa? Argumentirajte izbor raziskovalnih metod.
5.3. Kakšna je vaša ocena dosežkov glede na vložek sredstev?
5.4. Opišite kako je program vplival na izpolnitev organizacijskih ciljev in uresničevanje poslanstva organizacije.
5.5. Opišite druge pomembne učinke in posledice, ki jih je projekt imej znotraj ali izven podjetja/organizacije.

Kriteriji za ocenjevanje 

1. Opredeljen problem oz. priložnost
Prijavitelji na največ 1 strani opredelijo problem oz. priložnost. Člani žirije ocenjujejo, kako jasno je prijavitelj uspel predstaviti poslovno priložnost in zastavljen komunikacijski načrt.

2. Raziskovanje
Prijavitelji na največ  ½ strani opišejo uporabljene raziskovalne metode/tehnike. Člani žirije ocenjujejo kakšno vlogo je imelo raziskovanje pri postavitvi strateškega komunikacijskega načrta, kako se postavljeni komunikacijski cilji ujemajo z izhodiščnimi ugotovitvami, kako so zastavljeni kriteriji in metode za ugotavljanje kasnejše uspešnosti in učinkovitosti.

3. Komunikacijska strategija/načrt, ciljne skupine 
Prijavitelji na največ 1 strani opišejo komunikacijsko strategijo in glavne ciljne skupine. Člani žirije ugotavljajo, kako zastavljeni komunikacijski cilji odražajo rešitev poslovnega problema, kako merljivo so zastavljeni, kako se le-ti skladajo z ugotovitvami raziskave, zakaj se obračajo prav izbrane javnosti, ali in kako so bila izbrana sporočila prilagojena komunikacijskim ciljem in izbranim javnostim, kako je utemeljen izbor komunikacijskih tehnik in orodij, kje sta razvidni izvirnost in kreativnost v pristopu h komuniciranju.

4. Izvedba komunikacijski aktivnosti 
Prijavitelji na največ 1 strani opišejo komunikacijske aktivnosti. Člani žirije ocenjujejo, kako so prijavitelji izvedli projekt, kako so zastavljeni kadrovski, finančni in časovni načrti vplivali na samo uspešnost izvedbe, kako uspešno so se izvajalci spopadli z morebitnimi notranjimi omejitvami in drugimi zunanjimi vplivi, ki so zahtevali prilagoditve načrta

5. Ocena uspešnosti programa 
Prijavitelji na največ 1 strani opišejo uspešnost programa. Člani žirije ocenjujejo dosežene programske izide in kako se ti ujemajo z zastavljenimi komunikacijskimi cilji, dosežene rezultate glede na vložene vire ter morebitne širše programske ali družbene vplive.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član