17. oktober 2009

Razpis TiP 2009

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, 
po dogovoru z uredništvom Teorije in prakse pripravlja Slovensko društvo za odnose z javnostmi v sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje posebno številko te osrednje slovenske družboslovne revije, ki bo v celoti namenjena odnosom z javnostmi, komuniciranju in komunikacijskem managementu na vseh področjih.
Na enem mestu si želimo strniti čim več kakovostnih sestavkov, ki naj prikažejo bodisi novejša teoretska dognanja ali empirično povezavo s konkretnimi praktičnimi primeri z vseh področij delovanja (javni, zasebni, profitni, neprofitni ... sektorji). Zato vas vabimo, da prispevate svoja znanstvena ali pomembnejša strokovna besedila.
Rok za oddajo je podaljšan do 31. avgusta 2009, po e-mailu: prss@piar.si.  
Uredniki posebne številke TIP:

  • Darinka Pek Drapal
  • Dr. Dejan Verčič
  • Pedja Ašanin Gole

NAVODILA SODELAVCEM POSEBNE ŠTEVILKE TEORIJE IN PRAKSE O ODNOSIH Z JAVNOSTMI, KOMUNICIRANJU IN KOMUNIKACIJSKEM MANAGEMENTU
ČLANKI
Besedilo. Teorija in praksa (TIP) sprejema v presojo za objavo originalna znanstvena in strokovna besedila, ki še niso bila objavljena drugje niti niso drugje v recenzentskem postopku. Besedila (vključujoč reference in opombe) pošljite na elektronski naslov: prss@piar.sipedja@prometej.eudejan.vercic@pristop.si in darinka.drapal@consensus.si, najkasneje do 31. avgusta 2009.
Zaradi dvostranskega anonimnega recenzentskega postopka naj prva stran besedila vsebuje le naslov besedila brez imen avtorjev. Imena avtorjev naj bodo izpisana na drugi, naslovni strani nad naslovom prispevka, skupaj s strokovnim nazivom in trenutno zaposlitvijo, s polnim naslovom, telefonsko številko in elektronsko pošto. Pod naslovom besedila mora biti povzetek ter navedene ključne besede. Besedilo mora spremljati izjava avtorja, da besedilo še ni bilo objavljeno oz. ni v pripravi za tisk. Uredništvo zavrnjenih besedil ne vrača.      
Dolžina besedil. Znanstveni članki naj praviloma ne presegajo 6.500 besed, strokovni članki pa naj obsegajo do 3000 besed; recenzije do 1500 besed.
Naslovi. Naslovi morajo biti jasni in povedni. Glavni naslov ne sme presegati dolžine 100 znakov. Besedila daljša od 1500 besed morajo vsebovati podnaslove.
Povzetki. Izvirni znanstveni ter strokovni članki morajo biti opremljeni s povzetkom in smiselnimi ključnimi besedami v obsegu do 100 besed. Povzetki naj vsebujejo natančno opredelitev teme besedila, metodo argumentacije ter zaključke.
Tabele in slike morajo biti z jasnimi naslovi in vključeni v besedilo na primernem (okvirnem) mestu, kamor sodijo. Sočasno morajo biti tabele in slike priložene tudi kot priloge v ločeni datoteki, kjer mora biti vsaka tabela in slika izpisana na posebni strani datoteke.
Opombe morajo biti v besedilu jasno označene z zaporednimi številkami od začetka do konca, nadpisane na ustreznem mestu v besedilu in po enakem vrstnem redu razvrščene pod besedilom. Število in dolžina opomb naj bo omejena.
Opomba o avtorju in zahvala vključuje informacije o organizacijski povezanosti avtorja (avtorjev), ki so relevantne za obravnavano problematiko, ter o finančnih in drugih pomočeh pri pripravi besedila.  
Jezik besedila: v tej posebni številki revije Teorija in praksa bodo vsa besedila objavljena v originalnem jeziku avtorja (slovenščina, hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina, makedonščina, albanščina) in obvezno tudi v angleškem jeziku. Avtorje naprošamo, da sami pripravijo tudi prevode svojih besedil v angleški jezik, v nasprotnem uredništvo ne odgovarja za preciznost prevoda. Besedila, ki bodo posredovana v originalnem avtorjevem jeziku in prevedena v angleški jezik bodo imela prednost pri objavi.

NAVAJANJE 
Reference v besedilu: Osnovna oblika reference v besedilu je (Novak, 1994). Za navajanje strani uporabljajte (Novak, 1994: 27-8). Če je več avtorjev besedila, uporabljate v tekstu obliko (Novak et al., 1994:27), v seznamu literature pa navedite vse avtorje. Če ne uporabljate prve izdaje knjige, napišite tudi letnico prve izdaje  (Novak, 1953/1994: 7). Več referenc hkrati ločite s podpičjem (Novak, 1994: 7; Kosec,  1998: 3-4; Kosec, 1998a: 58). Če navajate več del istega avtorja, objavljena v istem letu, dela med sabo ločite s črkami a, b, c, itd. (Novak, 1994a: 27-9) (Novak, 1994b: 1).
Seznam referenc: v seznam referenc vključite vse uporabljene vire. Seznam referenc mora biti urejen po abecednem redu priimkov avtorjev ter v primeru istega avtorja po časovnem zaporedju izdaje.
Knjige: Avtorjev Priimek, Ime (letnica izdaje knjige): Naslov knjige: Morebitni podnaslov. Kraj: Založba.
Na primer: Geertz, Clifford (1980): Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Zborniki: Avtorjev Priimek, Ime (letnica izdaje zbornika): Naslov prispevka v zborniku. V Ime Priimek urednika (ur.), Naslov zbornika, strani prispevka. Kraj: Založba.
Na primer: Palan, Ronen (1999): Global Governance and Social Closure or Who is to Governed in an Era of Global Governance? V Martin Hewson in Timothy J. Sinclair (ur.), Approaches to Global Governance Theory, 55-72. Albany: State University of New York Press.
Članki: Avtorjev Priimek, Ime (letnica izida članka): Naslov članka. Ime revije Letnik(številka): strani.
Na primer: Bachrach, Peter in Morton S. Baratz (1963): Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework. American Political Science Review 57(3): 632-42.
Svetovni splet (WWW): Avtorjev Priimek, Ime (letnica): Naslov. Dostopno preko Internet naslov, datum dostopa.
Na primer: Deleuze, Gilles (1978): Spinoza. Dostopno preko web.archive.org/web/20010808160248/http://www.imaginet.fr/deleuze/TXT/240178.html, 10.1.2001.

RECENZIJE KNJIG
TIP sprejema v objavo recenzije domačih in tujih znanstvenih del, ki niso starejša od dveh let. Recenzije naj ne presegajo 1500 besed. Na prvi strani zgoraj naj bo v prvi vrstici napisano ime avtorja recenzirane knjige, v drugi z odebeljeno pisavo naslov in morebitni podnaslov knjige, v tretji vrstici pa je treba navesti sledeče podatke: naziv izdajatelja, kraj izdaje, leto izdaje dela in število strani. Recenzija se podpiše na koncu besedila. 

RECENZENTSKI POSTOPEK
Uredništvo uporablja za vse članke obojestransko anonimni recenzentski postopek. Uredništvo lahko brez zunanjega recenziranja zavrne objavo neustreznega članka.
V primeru, ko recenzent zahteva temeljitejše popravke, naj avtor v popravljenem besedilu vidno označi spremembe (stavke oz. odstavke)

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->