17. oktober 2009

PRSS izvedlo raziskavo med svojimi člani

(30. oktober 2005) – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi, je v partnerskem sodelovanju z GfK Graliteo, Ljubljana, med svojimi člani izvedel raziskavo, ki prinaša informacije o tem, kaj člani od društva pričakujejo in kako ga vidijo v prihodnosti, da bo izpolnjevalo svojo vizijo in poslanstvo. 

Raziskava med člani društva je bila izvedena s pomočjo spletne ankete, ki je trajala približno 15 minut, v obdobju od 4. oktobra do 18. oktobra 2005. Povabilo k sodelovanju v spletni anketi je bilo poslano na elektronske naslove vseh članov. Predvidena stopnja odziva na spletno anketo je bila 20-odstotna, kar je bilo tudi doseženo. 

Rezultati kažejo, da so anketiranci na splošno precej zadovoljni z društvom, 42%sodelujočih je podalo najvišji oceni, relativno nizek delež anketiranih članov pa z društvo ni zadovoljen (“le” 6%). Povprečna ocena znaša 5. 

Najbolj so sodelujoči pohvalili izobraževanja in strokovne delavnice v zadnjem času, njihovo pogostost in kakovost, na drugi strani pa jih na splošno moti predvsem, da je nivo PR-ja še vedno relativno nizek in da bi bilo predvsem potrebno v prvi vrsti postaviti standarde. 

Izhajajoč iz dejstva, da glavne naloge PRSS-ja zajemajo razvoj in uveljavljanje stroke o odnosih z javnostmi, strokovno usposabljanje in povezovanje članov, spodbujanje izmenjave izkušenj, znanstvenih in strokovnih dosežkov v državi in v mednarodnih okvirih ter enakopravno vključevanje v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte, rezultati nakazujejo, da je društvo na dobri poti k izpolnjevanju zastavljenih ciljev. 

Sodelujoči so z namenom društva dobro seznanjeni, na splošno so z njegovim delovanjem zadovoljni, zelo dobro pa poznajo tudi večino izvajanih aktivnosti in se jih tudi udeležujejo (predvsem SKOJ, strokovna srečanja izobraževalnega značaja, predavanja in komunikacijske delavnice). 

Načeloma lahko govorimo o treh glavnih motivacijskih dejavnikih za vključevanje v društvo. Sodeč po rezultatih lahko sklepamo da se člani najpogosteje odločajo za članstvo zaradi možnosti za strokovno usposabljanje in širjenje strokovnih obzorij; izmenjave idej, izkušenj in predvsem dobrih praks ter zaradi mreženja, ustvarjanja vezi t.i. networkinga. Vse našteto (z rahlo izjemo strokovnega izpopolnjevanja ter nadgrajevanja znanja in veščin) društvo po mnenju sodelujočih dobro izpolnjuje. Poudarjajo pa, da v Sloveniji primanjkuje izkušenih strokovnjakov ter, da so teoretična izhodišča PR-ja še vedno precej šibka, posledično pa tudi ugled stroke v širši javnosti. 

S tega vidika vodstvu predlagajo, naj svojo energijo usmeri v troje:

  1. v dvigovanje ugleda stroke v javnosti, v prvi vrsti z vzpodbujanjem certifikacije poklica ter uvajanjem strokovnega izpita in postavitev standardov stroke;
  2. v aktivnejše povezovanje z mednarodnimi združenji in institucijami ter s privabljanjem tujih strokovnjakov, ki bi v slovensko okolje vnesli nov pridih. Domnevamo lahko, da bi slednje lahko zmanjšalo vtis o preferiranju le določenih strokovnjakov;
  3. večjo pozornost naj namenijo osrednjemu dogodku, torej SKOJ-u, ki po mnenju nekaterih izgublja na veljavi in strokovnosti.

Vsekakor člani predlagajo, naj društvo nadaljuje z organizacijo izobraževalnih srečanj, saj naj bi bila po njihovem mnenju kakovostna, rezultati pa kažejo, da so tudi dobro obiskana. Med tematikami, o katerih bi si želeli slišati več, velja v prvi vrsti izpostaviti odnose z mediji, management PR-ja oziroma vodenje projektov ter lobiranje. Velja izpostaviti še, da je bilo trenutno vodstvo deležno kar nekaj pohval. 

Zadovoljstvo z društvom: 

VŠEČNI ELEMENTI 
izobraževanja/delavnice v zadnjem času 44,1% 
s pogostostjo srečanj 23,7% 
s strokovnostjo / kakovostjo izobraževanj 22,0% 
s spremembo v vodstvu društva 18,6% 
z ažurnim obveščanjem / informiranjem članov 16,9% 
z neformalnimi druženji 10,2% 
regijska srečanja 10,2% 
s pripravljenostjo kolegov za izmenjavo znanja / odnosi 8,5% 
društvo pridobiva na veljavi / stroka se uveljavlja 8,5% 
z dvigovanjem prepoznavnosti društva v zadnjem času 5,1% 
z brezplačnimi delavnicami 3,4% 
z vzbujanjem iniciative članov 1,7% 
z ničemer posebej 8,5% 

NEVŠEČNI ELEMENTI 
šibka teoretična izhodišča PR-ja, premalo izkušenih, standardi 20,3% 
ozek krog ljudi v društvu / vedno isti obrazi 11,9% 
nekateri člani/agencije uporab. društvo za svojo promocijo 10,2% 
SKOJ (rigiden, ni novosti...) 8,5% 
premajhen poudarek na praksi / večja interaktivnost 8,5% 
preredka srečanja 6,8% 
neažurno obveščanje (članarina, nove publikacije, splet) 6,8% 
premajhen poudarek na bolj specifičnih tematikah (javni sekt 5,1% 
premajhna prepoznavnost društva 5,1% 
premajhna vzpodbuda članov k lastni iniciativi 5,1% 
premajhna interakcija s podobnimi društvi v tujini 3,4% 
premalo neformalnih srečanj 3,4% 
odsotnost kvalitetnega biltena / strokovne revije 1,7% 
nediferenciacija med dogodki za izkušene in neizkušene PR 1,7% 
finančna nepreglednost društva 1,7% 
veliko menjav vodstva brez bistvenih sprememb 1,7% 
zaustavljen proces postopka licenciranja PR-ovcev 1,7% 
premalo aktivno privabljanje vladnih PR-ovcev 1,7% 
ni članske izkaznice 1,7% 
predolga sporočila na e-mailu 1,7% 
nič / nimam pripomb 27,1%

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->