17. oktober 2009

Glavne novosti zakona o medijih

Pravica do popravka ali odgovora

Vsakomur, ki je bila prizadeta pravica ali interes v mediju, ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila. 

Kaj je obvestilo in kaj popravek? 

Obvestilo je vsaka objava vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, ne glede na to ali je bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja oziroma v kakršnikoli drugi obliki. Popravek je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, prav tako pa je popravek tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu. 

Pravica do odgovora na objavljeno informacijo 

Vsak ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno informacijo, v katerem se z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji. 

Načini objave 

Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev in sicer:

 • če medij izhaja mesečno ali v večjih časovnih presledkih in zahteva po objavi prispe vsaj 14 dni pred izidom, v prvi izdaji oziroma oddaji medija po prejemu popravka;
 • v vseh drugih primerih najkasneje v drugi izdaji oziroma enakovredni oddaji medija po prejemu popravka;
 • pri elektronskih publikacijah v roku 48 ur po prejemu popravka

Popravek mora biti objavljen v taki obliki in na takem mestu, da ima njegova objava enako vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša. Kadar se popravek nanaša na dva ali več obvestil, ki so obravnavala isti dogodek oziroma isto osebo in so bila objavljena v različnih medijih istega izdajatelja, se popravek objavi v vseh teh medijih. 

Ob zahtevi za objavo popravka ali prikaza nasprotnih dejstev, je treba navesti obvestilo, na katero se popravek nanaša, in datum njegove objave. Navesti mora tudi naslov popravka. V primeru, da naslova popravka ne navede oziroma iz besedila popravka naslov ni razviden, ga določi odgovorni urednik skladno s tem zakonom. 

Odgovornemu uredniku popravka ni treba objaviti, razen:

 • če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero se sklicuje zainteresirana oseba;
 • če zahtevani popravek v ničemer ne zanika navedb v obvestilu in se v njem tudi ne navaja oziroma prikazuje drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi bi prizadeti spodbijal ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjeval navedbe v objavljenem besedilu;
 • če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;
 • če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa oziroma pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba ali oseba, ki bi bila s strani tega organa oziroma pravne osebe pooblaščena za odnose z javnostmi;
 • če je popravek napisan žaljivo;
 • če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša;
 • če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka iz drugega odstavka 26. člena tega zakona;
 • če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino, kot jo ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred sodiščem zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove objave.

Odgovorni urednik mora o zavrnitvi popravka odločiti in prizadetega obvestiti v roku 24 ur po prejemu popravka, ob tem pa mu tudi sporočiti v kateri številki oziroma oddaji bo objavljen zahtevani popravek oz. da zavrača objavo. 

Tožba 

Če odgovorni urednik ne objavi popravka v roku in na način, kot zahteva Zakon o medijih, ima tisti, ki zahteva objavo popravka, pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika za objavo odgovora ali popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne spore, na katerega območju je sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja medija, prek katerega je bilo objavljeno obvestilo, na katero se nanaša popravek.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->