Članstvo

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi.PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Poleg strokovnega, "cehovskega" povezovanja, imajo člani Slovenskega društva za odnose z javnostmi veliko koristi, ne glede na to, ali so člani le krovnega društva (PRSS) ali tudi njegovih posameznih sekcij. Kar nekaj razlogov je, zakaj morate biti zraven.

Slovenski svetovalci za odnose z javnostmi se v društvo združujejo, da bi:

 • razvijali in uveljavili stroko o odnosih z javnostmi in komunikacijskem managementu;
 • zagotavljali strokovnost in kakovost dejavnosti odnosov z javnostmi v korist članov društva in celotne družbe;
 • sodelovali pri izmenjavi praktičnih izkušenj, znanstvenih in strokovnih dosežkov v državi in v mednarodnih okvirih;
 • uveljavili kodeks poklicne etike strokovnjakov s področja odnosov z javnostmi,
 • se dodatno strokovno usposabljali;
 • se enakopravno vključevali v delo tujih strokovnih inštitucij in v mednarodne projekte;
 • spodbujali in razvijali ustvarjalne iniciative članov.

Vrste članstva 

Člani so redni, lahko pa so tudi častni ali zaslužni. Člani se lahko združujejo v sekcije. Člani Študentske sekcije PRSS morajo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev imeti še status rednega študenta na dan, v katerem zaprosi za sprejem v društvo, in vsakič ob obnovi članstva (to je na dan plačila članarine), kar izkaže z veljavnim potrdilom o statusu študenta. 

Kar nekaj razlogov je, zakaj morate biti zraven:  

 • Brezplačni dogodki, ki jih organizira PRSS s svojimi sekcijami po vsej Sloveniji.     
 • Za 20 odstotkov cenejša kotizacija za Slovensko konferenco o odnosih z javnostmi (SKOJ).   
 • 10 do 20-odstotni popusti na kotizacije dogodkov partnerjev PRSS.
 • Brezplačen dostop do edine strokovne revije s področja odnosov z javnostmi PiarNaKvadrat.
 • Brezplačna izposoja strokovne literature iz knjižnice društva.
 • Možnost tekmovanja za nagrade PRSS – Prizma, Primus, Prostovoljec leta.
 • Možnost mednarodnega strokovnega povezovanja v okviru sekcije IABC Slovenija, IPRA, CERP.

Pravice in dolžnosti članov društva 

 • aktivno sodelujejo pri delu društva
 • volijo ali so izvoljeni v organe in druga delovna telesa društva
 • so obveščeni o delu društva in delu njegovih organov 
 • dajejo predloge, zamisli in pripombe na delo 
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu 
 • spoštujejo statut in sklepe organov društva 
 • ohranjajo in dvigujejo ugled društva  

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje in sprejema določila Statuta in je s tem pripravljena prispevati k uresničevanju ciljev društva.

Pogoji, ki jih mora za članstvo v društvu izpolnjevati fizična oseba, so:

 • da profesionalno ali strokovno deluje na področju odnosov z javnostmi in/ali komunikacijskim managementom ali da se študijsko ukvarja z odnosi z javnostmi in/ali komunikacijskim managementom kot redni ali izredni študent.
 • v kolikor ne izpolnjuje nobenega od obeh zgoraj navedenih pogojev, mora imeti priporočilo vsaj enega člana društva, 
 • da sprejema določila etičnega kodeksa in se ravna skladno z njim,
 • da ravna v skladu z vsemi v društvu sprejetimi  dokumenti, 
 • da korektno izpolni in podpiše pristopno izjavo, 
 • redno plačuje članarino, 
 • aktivno sodeluje pri delu društva in v njegovih organih, 
 • da sodeluje v humanitarnih akcijah, ki jih organizira društvo.

Osebe, ki izpolnjujejo te pogoje, lahko postanejo člani društva ne glede na državljanstvo. 

Pogoji, ki jih mora za članstvo v društvu izpolnjevati pravna oseba, so:

 • da je njena glavna ali stranska dejavnost povezana z odnosi z javnostmi oz. komunikacijskim managementom ali, 
 • da ima organiziran oddelek ali službo za odnose z javnostmi in da se vsaj eden od zaposlenih profesionalno in strokovno ukvarja z odnosi z javnostmi oz. komunikacijskim managementom.

Članstvo v društvu velja eno koledarsko leto in se plačuje na koledarsko leto. Računi že obstoječim članom se izstavljajo januarja za tekoče koledarsko leto. Za vse, ki se vpisujejo na novo, se obračuna celoletna višina članarine za vpis do vključno 30. junija tekočega leta, za vpis od 1. julija naprej pa polovična višina članarine. 

Višino članarine določi Skupščina društva (zbor članov).

Članarina 

Letna članarina znaša (po predlogu na zboru članov, sklicanem 16. januarja 2018):

 • za člana 80 EUR + DDV; pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1)
 • za člana iz celotnega javnega sektorja ali nevladne organizacije znaša 50 EUR + DDV; pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1)
 • za upokojene člane in študente (z veljavn 12,5 EUR + DDV.

Izpolnite spletni obrazec in postanite član PRSS.


Dokumenti:

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->