Pravilnik Študentski natečaj - Inkubator priložnosti

Pravila sodelovanja v študentskem natečaju »INKUBATOR PRILOŽNOSTI 2023« v okviru 25. slovenske konference o odnosih z javnostmi

OPOZORILO: Ob prijavi se prijavitelj zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v študentskem natečaju »Inkubator priložnosti 2023«.

ORGANIZATOR

Natečaj Inkubator priložnosti 2023 poteka v okviru 25. Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ), ki jo organizira Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija.

TRAJANJE

Natečaj traja do 5. maja 2023 do 23.59 (do polnoči).

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na razpis za natečaj se lahko prijavijo vsi posamezniki, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023 in niso družinski člani sodelujočih v žiriji.

PRAVILA SODELOVANJA

1. Prijava na natečaj je brezplačna (ni plačila prijavnine).

2. Na razpis za natečaj se lahko prijavijo vsi polnoletni posamezniki, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023 in niso družinski člani sodelujočih v žiriji.

3. Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali ekipe z največ petimi člani (v nadaljevanju prijavitelji), z enim delom oziroma eno komunikacijsko rešitvijo. 

4. Delo mora ustrezati tehničnim pogojem, ki so zapisane v brifu.

5. Navodila za oddajo del se nahajajo na spletni strani društva PRSS oziroma uradni spletni strani SKOJ-a. Dela, oddana na kakršenkoli drug način, ne sodelujejo v natečaju. Prijava na natečaj mora obvezno vsebovati naslednje priloge:

●  kopijo oz. fotografijo potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice za študijsko leto 2022/2023 vseh članov ekipe,

●  kopijo oz. fotografijo osebnega dokumenta vseh članov ekipe,

●  izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja na spletni strani društva PRSS oziroma uradni spletni strani SKOJ-a, za vsakega člana ekipe posebej.

V natečaju sodelujejo vsa dela, oddana od 17. februarja do vključno 5. maja 2023 do 23.59 (do polnoči).

Rešitev mora biti:

  • napisana in poslana v skladu z vsemi navedenimi pravili, sicer si organizator prizadeva pravico za zavrnitev dela oziroma zahtevka po popravku prijave ali dela,
  • organizator si prizadeva pravico, da v primeru, da rešitev ni napisana v skladu z vsemi navedenimi pravili in kljub popravku prijaviteljev rešitev še vedno ne ustreza pravilom, da rešitev ne upošteva pri ocenjevanju,
  • prijavitelji imajo na zahtevo organizatorja možnost enega popravka rešitve.
PRENOS AVTORSKIH PRAVIC

●  S podpisom na prijavnici se prijavljena ekipa (oziroma vsi njeni člani) zavezuje, priznava in/ali jamči, da z delom, s katerim sodeluje na natečaju, ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. S podpisom na prijavnici se prijavljena ekipa tudi obveže, priznava in/ali jamči, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjševale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa.

●  Prijavljena ekipa (oziroma vsi njeni člani) s prijavo potrjujejo, da bo v primeru, če bo njihovo delo nagrajeno, prenesla vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne omejeno na pravico do dajanja na voljo javnosti, pravico do reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja ter pravico predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne omejeno na pravico do nadomestila) izključno za potrebe komuniciranja konference SKOJ in študentskega natečaja Inkubator priložnosti 2023.

●  Ekipa (oziroma vsi njeni člani) s prijavo potrjujejo, da so idejne rešitve avtorsko delo in na organizatorja natečaja (Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Vojkova 58, 1000 Ljubljana) prenaša vse materialne avtorske pravice na idejnih rešitev iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (pravico reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe, pravico distribuiranja, pravico dajanja v najem) in 113. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (pravico reproduciranja sestavnih delov ali celotnega računalniškega programa, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave računalniškega programa ter reproduciranja rezultatov teh predelav, pravico distribuiranja izvirnika računalniškega programa ali njegovih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim dajanjem v najem).

●  Prijavljena ekipa (oziroma vsi njeni člani) s prijavo potrjujejo, da je delo njihova lastna avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese organizatorja ter povrnili vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške.

OPOZORILA

Fotografij, digitalnih medijev in drugih poslanih materialov organizator natečaja ne vrača.

Zmagovalna ekipa s sprejemom nagrade potrjuje, da se strinja, da lahko organizator brezplačno objavi njegovo delo v tiskani ali elektronski obliki, na spletnih straneh, družbenih omrežjih ali sorodnih izdelkih ter da jih lahko uporablja za oglaševanje in promocijo konference SKOJ in društva PRSS.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na natečaj prijavljeni dovoljuje, da Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Vojkova 58, 1000 Ljubljana za izvedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizator natečaja zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

PRIJAVA

Komunikacijske rešitve prijavite s poslano prijavnico po elektronski pošti. Pošljite izpolnjeno Prijavnico in celotno komunikacijsko rešitev ter druge zahtevane priloge. Celotno prijavo pošljete na elektronski naslov prss@piar.si z zadevo ''Prijava za študentski natečaj 2023'', do vključno 5. maja 2023 do 23.59 (do polnoči).

Upoštevane bodo le prijave, skladne s Pravilnikom. Prijava na natečaj je veljavna zgolj s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena na spletni strani PRSS oziroma uradni spletni strani SKOJ-a. Prijavnica, ki ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, je neveljavna in je organizator natečaja ne bo upošteval.

ROK ZA PRIJAVO

Zadnji dan za oddajo prijavljenega gradiva preko elektronske pošte je petek, 5. maj 2023 do 23.59 (do polnoči).

NAGRADA

Vsi, ki bodo v skladu s pravili prijavili dela bodo prejeli brezplačno dvodnevno kotizacijo za 25. Slovensko konferenco o odnosih z javnostmi (11. in 12. maj, Portorož). Kotizacije pripadajo vsem članom ekipe.  Prva tri mesta bodo dobila praktične nagrade. Med vsemi prijavljenimi deli pa bo izbrano eno delo (komunikacijska rešitev problema podjetja), ki bo prejelo glavno nagrado. Zmagovalec mora v roku 7 dni potrditi, ali bo nagrado izkoristil. V primeru, da je ne bo, bo organizator predal nagrado naslednjemu uvrščenemu. 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronski pošti prss@piar.si.

Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Ljubljana,

Dodatne informacije:

Slovensko društvo za odnose z javnostmi

Vojkova cesta 58

1000 Ljubljana

Elektronska pošta: prss@piar.si


 

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->