Pravilnik Primus

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1.1      Primus je strokovna nagrada Slovenskega društva za odnose z javnostmi, ki jo podeljuje vodilnim menedžerjem za izjemno odličnost v komuniciranju ter za njihov prispevek k razvoju komunikacijske stroke. Prejemniki nagrade z učinkovitim poslovnim komuniciranjem udejanjajo svojo vizijo in strateške ter poslovne cilje organizacij, ki jih vodijo. 

1.2.    Nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi vsako leto v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem Manager. 

2. NOMINACIJA KANDIDATOV 

2.1      Predlagatelji 
Kandidate za nagrado nominirajo zainteresirane organizacije ali posamezniki na osnovi razpisa, ki je objavljen v sredstvih obveščanja članov Slovenskega društva za odnose z javnostmi ter sredstvih javnega obveščanja. Predlagatelji morajo o nominaciji seznaniti kandidate, ki jih želijo predlagati in od njih pridobiti dovoljenje za nominacijo. V primeru, da se na razpise v razpisanem roku ne prijavi noben kandidat, si žirija pridržuje pravico, da možne kandidate po preteku razpisega roka osebno povabi k sodelovanju. 

2.2      Kandidati za nominacijo 
Kandidati za nominacijo so vodilni menedžerji organizacij (predsednik uprave, direktor) s sedežem v Republiki Sloveniji. Kandidati so lahko tisti menedžerji, ki izkazujejo odličnost v poslovnem komuniciranju, ki vključuje dajanje iniciativ, usmerjanje, podporo in pomoč izjemnim komunikacijskim programom. Kandidati morajo pri svojem delu izkazovati besedne in nebesedne sposobnosti za komuniciranje, razumeti komuniciranje kot strateško funkcijo poslovodenja in komunikacijske strategije povezovati s poslovnimi, zagovarjati vrednost komuniciranja tako znotraj organizacije kot izven nje in na različne načine spodbujati razvoj komunikacijske stroke v slovenskem poslovnem in družbenem okolju. 

2.3.     Kriteriji za nominacijo 
Kandidati za nominacijo morajo izpolnjevati kriterije, ki so opredeljeni v Kriterijih za nominiranje in ocenjevanje. 

2.4.     Nominacija kandidata 
Osnova za kandidaturo je pisna prijava, ki je pripravljena na posebnem obrazcu za nominacijo. Obrazec vsebuje podatke o nominirancu in podatke o predlagatelju. Obrazec za nominacijo je priloga tega pravilnika. Kandidatura mora vsebovati predstavitev nominiranca, ki jo predlagatelj sestavi s pomočjo službe za odnose z javnostmi organizacije ali druge ustrezne službe, v kateri je nominiranec zaposlen. 

Predstavitev mora biti napisana tako, da sledi kriterijem za nominiranje in ocenjevanje kandidata in njihovi obrazložitvi. Predlagatelj sestavi največ štiri strani dolgo predstavitev, natipkano v standardnem formatu A4 s črkami, ki ne smejo biti manjše od 11 tiskarskih pik. Za vsakega nominiranca posebej mora predlagatelj oddati izvod predstavitve, naslovna stran vsakega izvoda pa mora biti obrazec za nominacijo. 

Obvezna priloga k pisni predstavitvi je življenjepis nominiranca, iz katerega naj bodo razvidni: osebni podatki, naziv delovnega mesta oz. funkcija, poklicna formacija, podatki o izobrazbi in dodatnem izpopolnjevanju, doslej osvojene nagrade in priznanja, članstvo v organizacijah, morebitni prostovoljski položaji. Zapisana mora biti v enakem formatu kot pisna predstavitev na največ eni strani. Pisni predstavitvi lahko predlagatelj priloži še druga gradiva in priloge:

 • avdio ali video gradivo (10-minutni posnetek nastopa na radiu, govora, nagovora),
 • izbor iz medijskega klipinga, 
 • pisni vzorec govora,
 • vzorec letne /mesečne komunikacijske strategije podjetja,
 • morebitno priporočilo tretje osebe, ki ni iz organizacije, ki jo menedžer vodi, idr., kar dokazuje nominirančeve kvalifikacije za nagrado,
 • drugo gradivo po lastni izbiri.

Vsaka priloga mora biti označena z imenom predlagatelja in nominiranca. Priloge morajo biti razumljive, berljive in dobro vidne. 


2.5.  Oddaja nominacije: Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo morajo na navedeni naslov prispeti do predpisanega roka, ki ga vsako leto posebej določi organizacijski odbor za nagrado Primus. Prijave se zbirajo na način in na naslovu, ki ga ob vsakokratnem razpisu določi PRSS. Gradivo s prijavo in drugimi prilogami mora imeti oznako Primus 20XX (letnica izbora) - za žirijo! 

2.6.     Dodatne informacije in pomoč pri sestavi nominacije je mogoče dobiti na e-naslovu prss@piar.si.

3. OCENJEVANJE 

3.1.     Žirija Kandidate ocenjuje žirija, ki jo sestavljajo predstavniki Slovenskega društva za odnose z javnostmi, Gospodarske zbornice Slovenije, Združenja Manager, vidni predstavniki gospodarstva in zadnji prejemnik nagrade Primus. Žirijo vodi predsednik, ki ga imenuje Uprava PRSS. Člani žirije delujejo po Poslovniku o sestavi in delu žirije, ki ga je sprejela in potrdila Uprava PRSS. 

3.2.     Ocenjevanje kandidatur Žirija ocenjuje pisne predloge, ki vsebujejo pet ocenjevalni sklopov. Ocenjevalni sklopi so:

 1. Osnovne komunikacijske sposobnosti
 2. Besedne in nebesedne  sposobnosti
 3. Vodenje in menedžerske kompetence
 4. Usklajenost komunikacijske strategije s poslovno strategijo
 5. Odnos do razvoja komunikacijske stroke
 6. Podpora pri razvoju stroke (znotraj in izven organizacije)

Sklopi se ocenjujejo s točkovanjem in ponderirano: 
Osnovne komunikacijske sposobnosti – 10 % skupne ocene 
Besedne in nebesedne sposobnosti – 20 % skupne ocene 
Vključenost komunikacijskih kompetenc pri vodenju – 10 % skupne ocene 
Usklajenost komunikacije s poslovno strategijo – 30 % skupne ocene 
Odnos do razvoja komunikacijske stroke – 10 % skupne ocene 
Podpora razvoju stroke -– 20 % skupne ocene. 

Člani žirije točke za posamezne kandidate vnesejo v ocenjevalni list. Ocenjevalni list vsebuje ime člana komisije, datum, ime kandidata, število točk po posameznih sklopih, opis določenih zaznav, prednosti in slabosti, ter skupno število točk. Kandidat, ki v skupnem seštevku zbere največ točk, je bodoči prejemnik nagrade Primus 20XX. 

4.  NAGRADA PRIMUS

Vsako drugo leto je podeljena ena nagrada Primus 20XX. Nagrada se nagrajencu podeli na posebni priložnostni slovesnosti Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Nagrajenec mora nagrado osebno prevzeti na podelitvi. Prevzem nagrade s strani tretje osebe ni mogoč. Pravilnik o nominiranju in ocenjevanju kandidatur je sprejet in stopi v veljavo, ko ga potrdi Uprava PRSS. 

Tina Cipotpredsednica uprave PRSS 

Spremembe sprejete na seji Uprave PRSS dne 1. julija 2005,  
- dopolnjeno na seji uprave 1. junija 2007, 
- dopolnjeno na seji uprave 1. julija 2011.

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->