Novica
20.Mar.2019

Razpis volitev v upravni odbor PRSS

V letošnjem letu, so na sporedu volitve v upravni odbor Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Volilni zbor bo letos potekal 22. maja 2019 v Portorožu.

election-FI.png

Kandidatura mora biti prijavljena volilni komisiji najmanj 20 dni pred volilno skupščino. Na naslov Slovensko društvo za odnose z javnostmi, Tivolska 50, 1000 Ljubljana pošljete prijavo s pripisom: "ne odpiraj - kandidatura".

Opremljena mora biti z naslednjimi podatki: ime in priimek predlagatelja, ime in priimek predlaganega kandidata, pisno soglasje kandidata, da je pripravljen kandidirati, kratko strokovno biografijo kandidata ter pisni program in povzetek programa z vizijo uresničevanja funkcije, za katero kandidira.


V vednost objavljamo še celoten pravilnik.

1. Pravica do kandidiranja:

 • samo redni član društva ima aktivno in pasivno volilno pravico; pridruženi člani društva nimajo glasovalne pravice;
 • redni član društva lahko kandidira sebe ali drugega rednega člana društva za katerokoli funkcijo znotraj PRSS

2. Vodenje volilne procedure ter naloge in pravice članov volilne komisije:

 • kandidacijski postopek vodi volilna komisija, ki jo imenuje Uprava PRSS po predhodnem soglasju bodočih članov komisije
 • volilno komisijo sestavljajo trije člani, in sicer predsednik in dva člana
 • član volilne komisije je lahko katerikoli član društva, ne glede na njegov status v društvu (redni, pridruženi, študentski, častni, zaslužni)
 • v volilni komisiji je lahko le eden izmed članov hkrati tudi član Uprave društva
 • ne glede na prvo alinejo prve točke, člani volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, na katerih so člani volilne komisije
 • predsednik volilne komisije določi poročevalca volilne komisije
 • za pravilno izvedbo volilne procedure je volilna komisija odgovorna častnemu razsodišču in Skupščini PRSS (zbor članov).

3. Način izvedbe kandidacijskega postopka in volilne procedure z okvirnim rokovnikom za izvedbo volilnih opravil:

 • razpis volitev: volilna komisija s pisnim vabilom pozove člane h kandidaturi najmanj 45 dni pred volilno skupščino
 • prijava kandidatur: kandidatura mora biti prijavljena volilni komisiji najmanj 20 dni pred volilno skupščino; prijava mora biti naslovljena na volilno komisijo društva in dostavljena na sedežu društva po pošti s povratnico v zaprti ovojnici s pripisom "ne odpiraj - kandidatura".
 • sprejem kandidatur: vsako tako opremljeno pošiljko bo prejemnik na sedežu društva oštevilčil z zaporedno številko, v odnosu na datum in čas prispetja, ki ju bo zapisal na pošiljki; zaporedna številka pomeni vrstni red kandidatur
 • vsebina prijave kandidature: kandidaturi mora biti priloženo: ime in priimek predlagatelja, ime in priimek predlaganega kandidata, pisno soglasje kandidata, da je pripravljen kandidirati, kratko strokovno biografijo kandidata ter pisni program in povzetek programa z vizijo uresničevanja funkcije, za katero kandidira
 • potrditev kandidature: volilna komisija odloči o pravilnosti vložene kandidature najmanj 5 dni pred volilno skupščino in o svoji odločitvi nemudoma obvesti vse redne člane društva;  obvestilu o prispelih in potrjenih kandidaturah priloži volilna komisija kratko strokovno biografijo kandidatov in povzetek programa 
 • "volilni boj": kandidati lahko organizirajo predstavitve svojih volilnih programov članom na lastne stroške in v lastni organizaciji
 • Volilna skupščina: poročevalec volilne komisije poroča volilni skupščini o poteku kandidacijskega postopka. V glasovanje predlaga najmanj enega kandidata (za kolektivne organe eno skupino kandidatov); priloga gradivom volilne skupščine je biografija/program dela kandidatov; na volilnem listu je na prvem mestu zapisan kandidat, čigar kandidatura je prispela na sedež društva prva; volilna skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna večina rednih članov, vendar ne manj kot 10 članov Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Če ni prisotna večina članov, se za izvedbo skupščine smiselno uporabijo členi Statuta PRSS (temeljnega akta PRSS).
 • Volilni izidi: izvoljen je tisti kandidat, ki dobi več glasov rednih članov društva od ostalih kandidatov; predsednik volilne komisije ugotovi, predsedujoči volilni skupščini pa razglasi volilni izid.

 

Ta standardizirana priporočila je sprejela Uprava Slovenskega društva za odnose z javnostmi na svoji seji dne 31. marca 1998, okvirni rokovnik volilnih opravil novelirala na redni seji dne 10. marca 2004 ter jih uskladila s statutom PRSS in zakonom o društvih na redni seji dne 10. maja 2007.


Prosimo, da se izrednega volilnega zbora udeležite.

Lepo pozdravljeni,

upravni odbor PRSS

Deli

Pridružite se nam

Pridi, Razmisli, Snuj in Spremeni – PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi. PRSS združuje več kot 300 članov iz vse Slovenije. Iz vseh večjih podjetij. Iz vseh večjih neprofitnih organizacij, državnih ustanov in institutov. Strokovnjake iz agencij in samostojne svetovalce. Postanite del ene najmočnejših mrež v Sloveniji!

Postanite član
-->